Romániában 1944 óta működik ez az oktatási forma. Kezdetben a Head Start név alatt a Soros Alapítvány támogatta. 1955-től a programnak Step by Step (lépésről lépésre) a neve minden olyan kelet-európai országban, ahol alkalmazzák. Ez az alternatíva több neves pedagógus nevét tartja szem előtt, mint például Piaget, Rousseau, Montessori, Froebel, Pestalozzi. Nagyváradon tizenhét éve sikeresen működik.

A Step by Step alternatív módszer lehetővé teszi a pedagógus számára a program megszervezését a gyermek igényei szerint. Egy olyan közösségben, ahol a fejlődést, az érdeklődést, valamint a gyermek egyéni szükségleteit tartjuk előtérben, a tanulók sokkal hatékonyabban sajátítják el az új ismereteket.

Ez az alternatíva arra ösztönzi a tanulókat, hogy az osztályközösség alkotó és tevékeny tagjaivá váljanak azáltal, hogy egyénileg vagy csoportban dolgoznak, és döntéseket hoznak, melyekért felelősséget vállalnak. Mernek kezdeményezni, véleményt mondani adott kialakított helyzetben. Kérdéseik elgondolkodtatóak, partnereik véleményét tiszteletben tartják. Erre lehetőségük van a reggeli találkozás során, valamint a centrumos tevékenységekben.

A tanulók egymás iránt nyitottak, odaadóak a segítségnyújtásban, az ismeretek szerzésében és a megszerzett ismeretek átadásában. A tanulási tevékenység a gyermek saját munkaritmusának megfelelően történik. Ezáltal nyitottakká válnak a tanulásra, az információk szerzésére. Minden egyes napi tevékenység hozzájárul a gyermek korszerű természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai tudásának megalapozásához. A tanulóközpontokban lemérhető, hogyan használják a rendelkezésükre álló könyvtár enciklopédiáit, lexikonjait és különböző kézi szótárjait az ismeretek bővítésére.

Ebben a programban minden gyermek saját munkaritmusának megfelelően fejlődik, minden gyermek egyedi, önálló kis személyiség, a szabad választás és döntés joga az övé. Ő a tevékenység felfedező és kivitelező alanya, önmaga személyiségének saját fejlesztője. A gyermek teljesítményét nem rangsoroljuk. Iskolai tevékenységében nagy szerepet játszik az egyéni tanulás és az ismeretszerzés.

A program nem a hagyományos tantárgyi és órakeretek szerint működik. A tantermek barátságosabb, gyermek- és tanulásbarát környezetet biztosítanak. A gyermekek a műveltségi területeknek megfelelő tevékenységi központokban, azaz centrumokban tanulnak. Hat centrum létezik, melyek alacsony, szabvány szerint méretezett polcokkal vannak elválasztva, s amelyekben a közösen használható taneszközöket tárolják. A centrumokban, (a román, a matematika, az írás, az olvasás, a tudomány, a művészet)  2-6 tanuló önállóan, párban vagy csoportban 30 percet dolgozik. Aki gyorsabb munkaritmusban dolgozik, kiegészítő feladatot oldhat. A félóra letelte után centrumcsere következik. Ezáltal minden tanuló ebédszünetig teljesíti a napi követelményeket minden tantárgyból. A gyermekközpontú osztályokban sokszor van választás elé állítva a tanuló. Reggel kiválasztja azt a centrumot, amelyben először szeretné megkezdeni a napi önálló munkáját. A délelőttös pedagógus gondosan írásban megfogalmazza a feladatokat, s a centrum asztalaira helyezi. Azok a gyermekek, akik ilyen környezetben tanulnak, sikeres problémamegoldók és döntéshozók lesznek.

E programban két tanító szervezi meg az oktató- nevelő tevékenységet. Ők a centrumtevékenységek alatt irányítják a tanulók felfedező munkáját, szükség esetén tanáccsal látják el őket. A centrumok befejeztével minden tanulónak lehetősége nyílik önmaga munkájának kiértékelésére. Már ebben a korban megtanulják tárgyilagosan megítélni saját munkájukat.

Az oktatás alapja az is, hogy a műveltségi területek, tantárgyak közötti összefüggéseket kiaknázza. Ez közös csoporttémák, projektek készítésében valósul meg. Egy-egy témakör (pl. A víz, A szőlő, Várak, Naprendszer stb. ) köré gyűjtik, rendezik a különböző műveltségi területek elsajátítandó anyagát, így megvalósul azok integrációja. Egy tanítási év alatt 3-4 nagy átfogó témát dolgoznak fel. A témákhoz kapcsolódó matematikai, természeti ismeretek, mesék, versek, énekek, művészeti alkotások összegyűjtése, megismerése, alkalmazása változatos lehetőséget kínál az ismeretszerzésre, a készségfejlesztésre, az egyéni és csoportos tanulásra. A projekt valamilyen kollektív tevékenységgel fejeződik be. Ez lehet kiállítás rendezése, közös tárgy elkészítése, közös könyv írása, kirándulás stb. Mindezek a módszerek a gyermek számára érdekessé, változatossá teszik a tanulás folyamatát, hiszen lehetőséget biztosítanak saját érdeklődésük kielégítésére, az önálló felfedezésre. Ugyanakkor komplex gondolkodásra, rendszerező munkára késztetik a tanulókat, ám ehhez természetesen a pedagógus alapos előkészítő munkája szükséges.

A Step by Step iskolafejlesztő program fontosnak tartja a szülőkkel való harmonikus partnerkapcsolat kialakítását, ezért indítványozza a szülők bevonását az iskola oktató-nevelő munkájába. Eltérően a hagyományos oktatástól, a szülők bekapcsolódhatnak a nap bármelyik szakaszában az osztály munkájába, segítve a tanítók munkáját, és irányítva a tanulók tevékenységét. Nyílt napok alkalmával nyomon követhetik a gyermekük fejlődését, mindennapi viselkedését. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a szülők határozottabban kapcsolódnak be mind az iskolán belüli, mind az iskolán kívüli tevékenységek megszervezésébe. A családnapok, a kézműves foglalkozások, a közös kirándulások feledhetetlen élményt nyújtanak mind a gyerekek, mind szüleik számára. A szülők valódi partnerei a tanítóknak.

Ez az alternatív program nem veti el azokat az értékeket, amiket a hagyományos oktatás képvisel, hanem szelektáltan beépíti azokat a mindennapi életbe. Egyesíti a feltáró és az értékelő módszereket úgy, hogy figyelembe veszi a gyermek egyediségét, életkori sajátosságait. Egyedül a tanuló lesz az információk felfedezője, a kreatív és kritikus gondolkodás alanya, a gyakorlati kivitelező.

A Step by Step program sokban hasonlít a hagyományos oktatáshoz. Itt is a szakminisztérium által jóváhagyott tanmenet szerint tanulnak a gyermekek. Ugyanazoknak a fejlesztési követelményeknek kell megfeleljenek a tanév végén, de a tanítási-tanulási tevékenységek színesebbek, változatosabbak, érdekfeszítőbbek.

A látogatónak a legelső szembetűnő különbség a hagyományos oktatással szemben maga az osztályterem. A tanulási környezet a tevékenységek sokszínűségét tükrözi. Az osztályterem falain kötelezően megtalálhatóak a gyerekek születési adatai, a közösen megfogalmazott osztályszabályzat, közös projektek, grafikonok, a napi tevékenység programja, s a minden nap használt naptár. A tanulási központok asztalain minden napra pontosan megfogalmazott műveletesített feladatok vannak kirakva, melyek elolvasása és megértése alapján önállóan dolgoznak a tanulók. Nagy mértékben különbözik a tanulási tevékenység megszervezése. Mivel a program 8 órán át foglalkoztatja a tanulókat, ezért két tanító tervezi, szervezi meg délelőtt, délután az osztály napi tevékenységét. 8-tól 9-ig a reggeli találkozásra kerül sor, amelyet már a hagyományos oktatásban is bevezettek. 9-től 10 óráig minileckék folynak, amelyek a hagyományos oktatás ismeretszerzés mozzanatának is megfelelnek. Ezt követik a centrumtevékenységek, vagyis a begyakorlás, a rögzítés mozzanata. A munkák kiértékelése után 13 és 14 óra között ebédszünet van. Délután játékos munkalapot tölthetnek ki a gyerekek, vagy éppen tudományos kisfilmek, érdekességek sora tartja éberen a tanulók figyelmét.

Az alternatíva nagy hangsúlyt fektet a tanulók folyamatos objektív értékelésére. Az értékelés fő alanya maga a gyermek. A mesélő székében felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket meg kellett valósítania minden centrumban, majd értékeli saját munkáját. Ezáltal kritikusan ítéli meg saját munkáját, elfogadja mások észrevételeit, és igyekszik alkotó módon alkalmazni azokat a későbbiekben. Az értékelésben minden tanuló részt vesz, hibáját javítva a feladatlapon.

Minden hét végén, amikor a tanuló hazaviszi a heti munkáját és a szülői levelet tartalmazó irattartót, maga a család is lemérheti, pontosan nyomon követheti gyermeke előrehaladását, fejlődését.

E program fontosnak tartja a gyermek önmagához viszonyított fejlődését, s lemond a frontális teljesítményértékelésről. Nincs érdemjegy, nincs minősítés. Minden tanuló egyéni értékelőfüzettel rendelkezik az ellenőrző helyett, amely magába foglalja mindazokat a fejlesztési követelményeket (kompetenciákat), melyeknek eleget kell tegyen a gyermek. Így az értékelés sokkal aprólékosabb, a legkisebb lemaradást is tükrözi. Objektíven látszik, hogy a tanulónak milyen téren vannak hiányosságai, mire kell a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni.

Legjobban akkor kapunk tiszta képet a Step by Step alternatív oktatási formáról, ha elmegyünk és megnézünk egy-két tevékenységet, s a látottakat összevetjük a gyermek képességeivel. A szülőknek fel kell ismerniük, mi a legmegfelelőbb oktatási forma a gyermekük számára. Piaget szavai szerint ”Minél többet lát és hall egy gyerek, annál többet szeretne saját maga is látni és hallani.” Adjuk meg tehát ezt a lehetőséget minden gyerek számára, hogy képességeit maximálisan hozhassa a felszínre.

Pék Andrea-Mária, a Step by Step alternatív oktatási
programban tevékenykedő tanítónő
(Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyvárad)