Legyen a kereső szülők partnere a református oktatási intézmény

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el, mert ilyeneké az Isten országa.” Mk 10,14

A gyermek a családok legféltettebb kincse. Mi azt mondjuk: a gyermek Isten ajándéka. Éppen ezért tiszteljük a szülők azon igyekezetét, hogy az óvoda- és iskolaválasztás alkalmával körültekintően hozzák meg döntésüket. Hiszem, hogy a családban már megkezdett nevelésükhöz keresnek ilyenkor partnert. Olyan partnert, akivel azonos céljaik vannak és akinél ugyanazokra az értékekre találnak, amelyekkel maguk is azonosulni tudnak.

Lássuk tehát, miben tud partnere lenni a református oktatási intézmény a kereső szülőknek.

A Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, a hatályos törvények és jogszabályok alapján közoktatási intézményeket működtet és támogat. Működésüket a hazai közoktatási intézményre vonatkozó előírások határozzák meg.

Valljuk: a gyermek adottságaival együtt Isten ajándéka. Bár a nevelés alapvető színtere a család, hisszük, hogy a református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezetet abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről.

A református oktatási intézmények testvéri szeretettel fogadják a nem református vallású családok gyermekeit, akiket öntudatos magyar keresztyénekké kívánnak nevelni. Számukra lehetőséget biztosítanak saját vallásuk-felekezetük szerinti vallásoktatásra, ugyanakkor elvárják tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét.

Nem csak a pedagógus nevel, hanem az épített környezet, a kortárs csoportok és a hely szelleme is. A Református Egyház arra törekszik, hogy ebben is tudjon támogató háttere lenni oktatási intézményeinek: saját forrásaiból és pályázati alapokból rendszeresen állagmegőrző és igény szerint infrastruktúra fejlesztő munkálatok zajlanak; ugyanakkor az oktató-nevelő testület kiválasztásánál, élve a törvényekben biztosított választási előjogával, a nevelési céljainak legjobban megfelelőknek és a szellemiséggel azonosulni tudó pedagógusoknak bocsájt ki az állás elfoglalásához szükséges egyházi ajánlólevelet.

Belekapaszkodva és naponta erőt merítve a református oktatás hagyományaiba és tapasztalataiba, imádságos lelkülettel, igényes oktatói és nevelői munkával, felhasználva az oktatásban a legfejlettebb technikai és tudományos eredményeket és eszközöket, a keresztyén közösségek nevelő erejét ígénybe véve, élő és gyümölcsöző kapcsolatot ápolva a gyülekezeti és szülői közösségekkel, mindezeket felhasználva támogatjuk a diákot abban, hogy felismerje és felmutathassa azokat az értékeket, tálentumokat, amelyeket Teremtőjétől kapott életével együtt ajándékba.

A református oktatási intézmények célja, hogy a nevelés folyamán a benne felnövekvő generációk igaz emberek legyenek. Ez a református nevelés legfőbb célja.

Ennek eléréséhez a következőket tűzi ki zászlójára:

 • Vallásos nevelés által a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival ismertetni a diákot;
 • Pedagógusai révén személyes példák által megmutatni, milyen a hiteles krisztuskövetés;
 • Az iskolai gyülekezetben is buzdítva a saját gyülekezettel való élő kapcsolatra, aktív és felelős gyülekezeti életre nevel;
 • Szakkörök, versenyeken való részvételre buzdítva felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét;
 • A tanrendben szereplő humán és reál tantárgyak oktatása által rámutat a teremtett világ megismerésére és megőrzésének fontosságára; segíti a józan, kritikus és önálló gondolkodást és a felelős cselekvés képességét; közvetíti a kultúra időtálló értékeit, hogy általuk a diákok fogékonyak legyenek a szépre; ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út;
 • Szociális érzékenyítés és állampolgári nevelés által a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.

A következő oktatási kínálattal várjuk református oktatási intézményeinkbe a nagyváradi családok kicsinyeit, gyermekeit:

1. Csillagocska Református Zeneóvoda

2. Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium

 • Elemi tagozat: egy-egy előkészítő –első – második – harmadik és negyedik osztály
 • Gimnáziumi tagozat: egy-egy ötödik – hatodik – hetedik és nyolcadik osztály
 • Középiskolai tagozat: évfolyamonként két-két osztály
  • egy teológiai humán osztály és
  • szakközépiskolai villamosságtan osztály.

Családias hangulatú oktatási intézményeinkben engedjék meg nekünk, hogy gyermekeiket közelebb emeljük Krisztushoz. Felülemeljük őket a világ olykor tévutakat kínáló káoszán és mint a fügefára felkapaszkodó Zákeus, segítsük nekik meglátni a káoszban is járható egyetlen és megtartó krisztusi utat: a szeretet útját.

Szeretettel és következetességgel, kézenfogva vezessük el őket Önökkel együtt a felismeréshez: ÉRTÉKES VAGY! Isten teremtménye vagy, tálentumokat kaptál Istentől, amelyekkel a közösségben szolgálhatsz.

Szűcs Éva tanügyi szakelőadó
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tanügyi és katekétikai ügyosztály